KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych są Przedszkola Terapeutyczne Sp. z o. o., Al. 1000-lecia 115, 34-400 Nowy Targ.

2. Kontakt do Administratora Danych @: sekretariat.kokardka@gmail.com tel.: 505 090 997.

3. Przetwarzamy wyłącznie dane dotyczące: imion i nazwisk, miejsca zamieszkania, danych kontaktowych, oraz innych, dobrowolnie udostępnionych przez osobę uprawnioną.

4. Przetwarzamy, w ograniczonym zakresie, także szczególne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 RODO.

5. Dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celu realizacji umów o sprawowanie opieki i edukacji, co związane jest z głównym przedmiotem działalności Spółki;
b) w celu kontaktu z rodzicami, opiekunami prawnymi, osobami upoważnionymi do odbioru dzieci.
c) w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

6. Podstawą przetwarzania jest zawarta z nami umowa lub dobrowolna zgoda, wyrażona przez osobę, której dane dotyczą lub w imieniu której ją wyraziła oraz konieczność wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO).

7. Nie przekazujemy danych osobowych poza granice kraju ani do organizacji międzynarodowych.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

9. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

10. Macie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO) lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

11. Spółka nie prowadzi, nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu danych osobowych.