Diagnozy2023-10-26T13:49:47+02:00

Diagnozy

1.DIAGNOZA AUTYZMU TESTEM ADOS-2 ® 

Jesteśmy jedyną placówka na Podhalu, która przeprowadza diagnozę autyzmu dwoma testami ADOS-2 i ADI-R, tzw. Złotym Standardem Diagnozy!

Zapisy i informacje: +48  730 770 828

ADOS-2 jest jednym z najpopularniejszych i najwyżej cenionych narzędzi do rozpoznawania zaburzeń ze spektrum autyzmu na świecie. Razem z wywiadem ADI-R stanowi tzw. „Złoty standard” diagnozy. Jego rzetelność i wysoką trafność diagnostyczną potwierdzają liczne badania naukowe.
ADOS-2 – to częściowo ustrukturyzowany i wystandaryzowany protokół obserwacji wykorzystywany w diagnozowaniu osób z zaburzeniami spektrum autyzmu. Składa się z pięciu niezależnych modułów obejmujących szereg prób umożliwiających obserwację nieprawidłowości, charakterystycznych dla osób z ASD w zakresie interakcji społecznej, zabawy, komunikacji społecznej oraz powtarzalnych i ograniczonych wzorców zachowań i zainteresowań.

Wykorzystywany w trakcie badania moduł dobierany jest odpowiednio do wieku i poziomu rozwoju językowego osoby badanej. Badanie właściwe poprzedzone jest krótkim spotkaniem adaptacyjnym, w celu wyboru odpowiedniego modułu. Samo badanie trwa 60 minut.
Następnie konieczna jest analiza danych ilościowych i jakościowych wg jasnych kryteriów i opis wyników. Czas sporządzenia raportu z badania wynosi dwa tygodnie. ADOS-2 przeznaczony jest do badania dzieci już od 12 mż (samodzielne chodzenie warunek konieczny), nastolatków i dorosłych.
Badanie ADOS-2 jest przystosowane dla osób niemówiących oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Nie jest wskazany dla osób z ograniczeniami motorycznymi, niepełnosprawnością ruchową, słabowidzących i z niedosłuchem.

ADOS-2 ma wiele zastosowań. Wykorzystywany jest w procesie diagnostycznym, dostarczając konkretnych informacji na temat zachowania osób z podejrzeniami zaburzeń ze spektrum autyzmu w wystandaryzowanej sytuacji. Stanowi doskonały punkt wyjścia w planowanej terapii. Za jego pomocą można również określić zmiany jakie zachodzą w funkcjonowaniu osób z ASD pod wpływem prowadzonej terapii.

Warto podkreślić, że badanie ADOS-2 ocenia objawy charakterystyczne dla autyzmu, a nie poziom ogólny rozwoju badanego. Stanowi jeden z elementów procesu diagnostycznego w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu. Do pełnego uzyskania diagnozy potrzebne jest poszerzenie diagnostyki, chociażby przez zastosowanie wystandaryzowanego protokołu wywiadu do diagnozowania autyzmu ADI-R. Rozpoznanie medyczne zaburzeń ze spektrum autyzmu stawia zawsze psychiatra.

2.DIAGNOZA UWAGI SŁUCHOWEJ TOMATISA®

Metoda Tomatisa® to pionierskie rozwiązanie w dziedzinie neuronauki. Obecnie jest praktykowanana całym świecie przezponad 2000 specjalistycznych centrów i gabinetów, które oferują seanse słuchowe dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, co jest możliwe dzięki jedynej w swoim rodzaju technologii dostępnej w urządzeniu TalksUp®.

Metoda Tomatisa® to alternatywne podejście pedagogiczne, zapewniające naturalną i skuteczną stymulację mózgu. Stanowi uzupełnienie tradycyjnych metod terapeutycznych i leczniczych.

Diagnozę przeprowadza praktyk posiadający certyfikat. Diagnoza składa się z wywiadu, podłączenia audiometru, omówieniu wyników oraz dobranie właściwego programu do występujących zaburzeń. Spotkanie to trwa do 2,5 godz.

3. DIAGNOZA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Diagnoza integracji sensorycznej (SI) ma na celu rozpoznanie rodzaju zaburzenia. Diagnozę przeprowadza terapeuta integracji sensorycznej, posiadający wymagane uprawnienia. Pierwszym etapem diagnozy jest wywiad z rodzicem trwający ok. 1 godz. Drugim etapem jest diagnoza dziecka na sali integracji sensorycznej. Diagnoza trwa około 3 godz., podzielona na krótkie spotkania(45 min) w zależności od wieku i zaangażowania dziecka w badanie.

Wynik diagnozy jest omawiany z rodzicem. Udzielamy wskazówek do dalszej pracy i postępowania. Opinię wydajemy na piśmie. Na podstawie takiej opinii terapeuta SI opracowuje plan terapii.

4. DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA- KARTY OCENY LOGOPEDYCZNEJ DZIECKA-  KOLD

Diagnoza logopedyczna pozwala na ocenę zaburzeń  w rozwoju mowy a co za tym idzie właściwą stymulację i kształtowanie prawidłowej mowy u dzieci od najwcześniejszego okresu życia. Diagnozę  przeprowadza logopeda/neurologopeda posiadający certyfikat kwalifikujący przeprowadzenie badania.

Diagnozy poprzedzone są wywiadem z rodzicem, który trwa ok. 0,5 godz. Logopeda ocenia budowę narządów mowy i słuchu. Bada głównie słuch fizjologiczny, fonologiczny i fonetyczny, sprawdza poprawność artykulacji, poziom rozwoju językowego dziecka. Badania wykonywane są Kartami Oceny Logopedycznej Dziecka, w czasie paru spotkań, w zależności od wieku dziecka. Jeśli dziecko słabo współpracuje, dzielimy na krótsze spotkania.

Wynik diagnozy jest omawiany z rodzicem. Udzielamy wskazówek do dalszej pracy i postępowania. Opinię wydajemy na piśmie.

5. DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

Diagnozę psychologiczną prowadzi zespół doświadczonych psychologów, którzy posiadają wymagane uprawnienia. Diagnozy poprzedzone są wywiadem z rodzicem, który trwa ok. 1 godz. Badania wykonywane są standaryzowanymi testami (KORP, PEP-R) w czasie paru spotkań, w zależności od wieku dziecka i rodzaju testu. Jeśli dziecko słabo współpracuje, dzielimy na krótsze spotkania.

Wynik diagnozy jest omawiany z rodzicem. Udzielamy wskazówek do dalszej pracy i postępowania. Opinię wydajemy na piśmie.

6. OCENA ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO KORP

7. OCENA ROZWOJU METODĄ PEP-R(PROFIL PSYCHOEDUKACYJNY)

Nasze wartości w Niebieskiej Kokardce

Bezpieczeństwo

Chronimy, zapobiegamy i zapewniamy bezpieczeństwo naszym podopiecznym. Bezpieczeństwo to wartość nadrzędna, ponieważ bezpieczne dziecko to dziecko szczęśliwe i ufne oraz spokojni rodzice.

Etyka

Pod względem etycznym, traktujemy dziecko „na równi” z dorosłym. Robimy to tak, aby mu nie szkodzić, a zmniejszać dolegliwości i łagodzić skutki zaburzeń rozwojowych. Indywidualizujemy swoje podejście, by zwiększyć efektywność terapii oraz komfort dziecka.

Autorytet

Demonstrujemy i promujemy wartości pozytywne, cele i standardy, nadając kierunek rozwoju dziecka oraz budząc entuzjazm i nadzieję na lepszą przyszłość. Poprzez budowanie pozytywnej relacji, nauczyciel staje się autorytetem.

Godność

Zwracamy szczególną uwagę na poszanowanie godności dziecka, uwzględniając kontekst rodzinny i rozwojowy. Promujemy podejście podmiotowe wobec dziecka. Wszystkie oddziaływania wobec dziecka, odbywają się za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

Odpowiedzialność

W sposób odpowiedzialny pomagamy w zaspokojeniu indywidualnych potrzeb terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych, przez oddziaływanie w sposób zróżnicowany, za pomocą wielu metod i technik. Wpajamy dzieciom zasady ogólnie przyjęte przez społeczeństwo.

Tolerancja

Podejmujemy wyzwania wynikające z niepowtarzalności dziecka oraz systemu w jakim żyje. Umożliwiamy wyzwolenie i rozwój jego indywidualnego, niepowtarzalnego potencjału. Wszystko to poprzez życzliwość i empatię, które mogą zjednać dzieci, najbardziej zbuntowane lub zamknięte w sobie.