OCENA ROZWOJU METODĄ PEP-R(PROFIL PSYCHOEDUKACYJNY)

OCENA ROZWOJU METODĄ PEP-R(PROFIL PSYCHOEDUKACYJNY)

Profil Psychoedukacyjny, wydanie 3 (Psychoeducational Profile, Third Edition – PEP-3; Schopler, Lansing, Reichler i Marcus, 2005) to narzędzie służące do oceny poziomu rozwoju zdolności i umiejętności dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Może być ono wykorzystane przy opracowywaniu indywidualnych planów edukacyjno-terapeutycznych, programów nauczania i wspierania rozwoju dzieci w wieku 2-6 lat (a także starszych z opóźnieniem rozwoju), mierzenia postępów w rozwoju dziecka oraz w procesie diagnozy funkcjonalnej. Strona ta poświęcona jest PEP-3-PL, polskiej wersji narzędzia. Można na niej znaleźć informacje na temat testu, przebiegu procesu adaptacji do warunków polskich oraz dostępności wersji polskiej.

PEP-3-PL składa się z dwóch części.

Pierwsza, tj. Skala wykonaniowo-obserwacyjna obejmuje zadania służące do pomiaru poziomu rozwoju zdolności i umiejętności dziecka oraz obserwacji zachowania. Skala ta składa się z 10 podskal, z których 6 mierzy różne aspekty rozwoju (Mowa bierna, Mowa czynna, Umiejętności poznawcze werbalne i prewerbalne, Motoryka mała, Motoryka duża, Naśladowanie), a 4 mierzą zachowania przystosowawcze (Ekspresja emocjonalna, Wzajemność społeczna, Specyficzne zachowania ruchowe, Specyficzne zachowania językowe).

Część druga to Raport opiekuna, w którym rodzic (lub prawny opiekun) dziecka ocenia jego funkcjonowanie. Narzędzie to składa się z dwóch części wstępnych i trzech podskal ilościowych. Tak więc, badanie całym testem umożliwia określenie mocnych i słabych stron dziecka zarówno na podstawie obserwacji wykonania szeregu zadań oraz zachowania dziecka w trakcie przeprowadzania prób, jak i informacji uzyskanych od rodzica.

Ze względu na charakter zadań PEP-3-PL jest szczególnie przydatny w badaniu dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ale może być również użyteczny w diagnozie funkcjonalnej dzieci z innymi zaburzeniami, a także dzieci rozwijających się typowo o nieharmonijnym profilu rozwoju. Jest przeznaczony do badania osób w wieku 2-6 lat, a także starszych, o ile ich wiek umysłowy mieści się w przedziale 2-6 lat. Normy rozwojowe zostały opracowane dla wieku od 12 do 84 miesięcy.

Żródło: www.pep3.pl

Napisz do nas

Zapraszamy do kontaktu przez formularz kontaktowy.

Formularz kontaktowy
2020-03-24T17:50:11+01:00