Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP

Karty oceny rozwoju psychoruchowego – Pretest (KORP-PRE) są integralną częścią narzędzia KORP. Przeznaczone są dla specjalistów, dokonujących wstępnej oceny poziomu rozwoju dziecka podejrzanego o opóźnienia i dysharmonie rozwojowe. Do takiej grupy należą dzieci z opóźnieniem psychomotorycznym i zaburzeniami rozwoju, dysharmoniami rozwojowymi (np. opóźnieniem rozwoju mowy), zdiagnozowanymi wadami genetycznymi (np. Zespół Downa), głębokim wcześniactwem itd., których rozwój jest prawdopodobnie opóźniony więcej niż o jeden poziom wiekowy. Ocena kartami KORP-PRE pozwala szybko i prawidłowo dobrać poziom wyjściowy do badania Kartami KORP. Zobacz krótki film o KORP-PRE.

Ad. 1. Materiał merytoryczny zawiera: standaryzację badania, kartę profilu, kartę wywiadu, karty oceny rozwoju dziecka KORP A (ocena umiejętność według wieku) oraz karty oceny rozwoju dziecka KORP B (ocena umiejętność według sfer rozwojowych).

Podstawowym elementem narzędzia są karty oceny rozwoju KORP A, opracowane dla poszczególnych przedziałów wiekowych, w których wyróżnić można:

 • karty oceny rozwoju małego dziecka w wieku od 1 m. ż. do 11 m. ż. Ponieważ w tym okresie rozwój dziecka przebiega bardzo intensywnie, karty uwzględniają diagnozę umiejętności dziecka do końca 11 m. ż co kwartał.
 • 3 karty oceny rozwoju dziecka w wieku od 1;0 r. ż. do 2;11 r. ż. Do końca 2 r. ż. możliwa jest diagnoza dziecka co pół roku.
 • 5 kart oceny rozwoju dziecka w wieku od 2;11 r. ż. do 7;11 r. ż. W tym okresie karty uwzględniają diagnozę dziecka w odstępach rocznych.
 • 1 karta oceny rozwoju dziecka w wieku od 8;0 r. ż do 9,11 r. ż.

Przeprowadzenie diagnozy dziecka w określonym wieku zakończone jest wykreśleniem profilu jego umiejętności, z którego wynika, które sfery rozwoju są rozwinięte prawidłowo, które są opóźnione, a które przyśpieszone. Dzięki temu można podjąć szybką interwencję i w przypadku sfer rozwijających się z opóźnieniem skierować dziecko na specjalistyczne, pogłębione badania oraz zaprogramować odpowiednie działania terapeutyczne.

Sfery rozwoju, zamieszczone na każdej karcie pozwalają na ocenę następujących umiejętności:

 • rozwoju ruchowego,
 • motoryki precyzyjnej i lateralizacji,
 • spostrzegania wzrokowego i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • komunikowania się i mowy,
 • emocji i relacji społecznych,
 • funkcji behawioralnych,
 • umiejętności przedszkolnych (karty dla dzieci w wieku od 3,0 do 5,11 r. ż.),
 • umiejętności szkolnych (karty dla dzieci w wieku od 6;0 do 9,11 r. ż.).

Diagnoza dziecka pogłębiona jest o szczegółowy wywiad z opiekunem. Ponadto materiał merytoryczny zawiera podręcznik szczegółowo opisujący narzędzie oraz warunki standaryzacji, czyli szczegółowy przebieg oceny umiejętności dziecka.

Źródło: www.komlogo.pl

Napisz do nas

Zapraszamy do kontaktu przez formularz kontaktowy.

Formularz kontaktowy
2020-03-24T17:51:09+01:00